XARXA D’INFRAESTRUCTURES I CORREDORS MULTIMODALS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

La xarxa d’infraestructures de transport multimodal del GTMO 5+5 està formada per les infraestructures que canalitzen els principals fluxos de transport i proporciona una base conceptual per a la planificació i l’anàlisi.

En els cinc països europeus del Grup, la xarxa multimodal del GTMO 5+5 és l’equivalent a la xarxa transeuropea de transport (TEN-T). El procés de definició de la xarxa en els països del Magrib reprodueix la metodologia definida per al desenvolupament de la TEN-T. Aquest procediment garanteix la consistència interna de la xarxa multimodal del GTMO 5+5.

La xarxa d’infraestructura de transport multimodal del GTMO 5+5 incorpora un conjunt d’infraestructures organitzades jeràrquicament. Els seus components són els corredors multimodals, la xarxa central i la xarxa global.

El corredor transmagrebí és la columna vertebral dels intercanvis de transport a tot el Magrib. Al mateix temps, el corredor proporciona la connexió amb els corredors multimodals europeus TEN-T. Aquests corredors són els components principals de la xarxa d’infraestructures de transport a la Mediterrània Occidental.

La xarxa central conté els enllaços estratègicament més importants i les connexions que asseguren el manteniment dels fluxos principals. Per tant, assegura la connexió entre les principals ciutats, ports i aeroports, al mateix temps que brinda accés a àrees perifèriques.

Aquesta xarxa global representa la capa bàsica d’infraestructura per als diferents modes de transport (carretera, ferrocarril, mar i aire) i garanteix l’accessibilitat a tot el territori del Magrib.