El futur del ferrocarril de mercaderies, les autopistes ferroviàries