Evolució recent i necessitats de recursos humans

en el transport i la logística en la Mediterrània occidental