FLUXOS DE TRANSPORT DE MERCADERIES A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Evolució a llarg termini dels fluxos marítims transmediterranis

L’evolució dels fluxos marítims entre les dues ribes de la Mediterrània Occidental està marcada per la crisi del 2008, que va representar una important caiguda dels volums, fins al 2016. A partir del 2016 es va iniciar una nova tendència ascendent dels fluxos fins al 2019.

Evolució a llarg termini dels fluxos marítims transmediterranis per tipus de transport

L’evolució dels fluxos marítims també ha sofert una transformació en la seva composició per tipus de transport. El granel líquid s’ha reduït i hi ha un augment de càrrega general, que consisteix en contenidors, Ro-Ro i altres càrregues generals.

Evolució trimestral dels Fluxos Marítims Transmediterranis. Els efectes de la COVID-19 (2019-2020)

Des del primer trimestre del 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha afectat negativament el volum de transport marítim entre els països de Magrib i el costat europeu del GTMO 5+5. No obstant això, aquests efectes difereixen d’un país a un altre. Clarament, els fluxos més afectats són els vinculats a Líbia, mentre que els fluxos amb el Marroc només declinen en el segon trimestre, per tornar a créixer en el tercer.

Flux transmediterrani de mercaderies per país

La distribució del flux de mercaderies marítimes entre els països no és homogènia. Per contra, està clarament condicionada per la mida de les economies nacionals i la proximitat entre països.