FLUXOS DE TRANSPORT DE MERCADERIES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Evolució a llarg termini dels fluxos marítims transmediterranis

La crisi del 2008 va marcar l’evolució dels fluxos marítims entre les dues ribes de la Mediterrània occidental, fins al 2016, quan el volum va baixar de manera important. A partir del 2016 es va iniciar una nova tendència ascendent dels fluxos fins al 2019.

Evolució a llarg termini dels fluxos marítims transmediterranis per tipus de transport

L’evolució dels fluxos marítims també ha sofert canvis de composició per tipus de transport. El granel líquid va disminuir i va augmentar la càrrega general, inclosa la mercaderia en contenidors, Ro-Ro i altres mercaderies generals.

Evolució trimestral dels Fluxos Marítims Transmediterranis. Els efectes de la COVID-19 (2019-2020)

Des del primer trimestre del 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha afectat negativament el volum de transport marítim entre els països del Magrib i el costat europeu del GTMO 5+5. No obstant això, aquests efectes difereixen d’un país a un altre. Clarament, els fluxos més afectats són els relacionats amb Líbia, mentre que els fluxos amb el Marroc només van disminuir en el segon trimestre i van tornar a augmentar al tercer trimestre.

Flux transmediterrani de mercaderies per país

La distribució del flux de mercaderies marítimes entre els països no és homogènia. Per contra, està clarament condicionada per la mida de les economies nacionals i la proximitat entre països.