Logística i multimodalitat

L’existència d’una logística eficient és un dels requisits per al bon desenvolupament de l’activitat econòmica. Aquesta eficiència resideix, en part, a l’existència d’alternatives per a l’encaminament de les mercaderies, permetent l’usuari escollir una d’entre elles, en funció de les seves prioritats (costos, rapidesa, capacitat de resposta…). En aquest sentit, la disponibilitat d’unes bones connexions entre els diferents modes de transport és un element clau. Plataformes logístiques, ports, terminals terrestres juguen un paper rellevant en aquesta multimodalitat. I els corredors de transport representen l’exercici de priorització per avançar cap a la implementació ordenada i planificada de la multimodalitat dins el sistema de transport.

La COVID-19 va impactar en les cadenes logístiques afectant la distribució de productes de determinats sectors d’activitat. A Europa, tot i el tancament de fronteres, va quedar demostrada la importància dels corredors de transport com a via prioritària per al subministrament de productes essencials. En aquest context i per tal de millorar el sistema logístic multimodal actual, es va parlar d’incrementar la robustesa de les cadenes de subministrament, d’accelerar els processos de digitalització, d’assolir compromisos en favor de cadenes logístiques més sostenibles, entre d’altres temes.